Opening grootste innovatie- en democentrum voor de logistiek in Europa

Vrachtwagens op waterstof, inventarisbeheer met drones, autonome mobiele magazijnrobots, digitale yard oplossingen,… In Log!Ville, het open demonstratie- en belevingscentrum voor de logistiek, kunnen bedrijven de nieuwste technologieën ontdekken en uittesten. Log!Ville, gelegen in het Wetenschapspark in Niel, is opgericht door VIL, met de steun van EFRO en POM Antwerpen.

Unieke combinatie van digitale beleving en fysiek testcentrum
In Log!Ville beleven ondernemers met de kracht van visualisatie, maatwerk en digitale storytelling de logistieke uitdagingen van de toekomst: zelfrijdende voer(vaar)tuigen, dark warehouses, artificiële intelligentie, digitaal productpasport, additive manufacturing, smart city logistics, … De indrukwekkende demonstratiehal toont de nieuwste mature technologieën voor de supply chain.

Alles onder een dak om ondernemers aan te moedigen hun logistieke operaties te automatiseren, digitaliseren en verduurzamen. De samenwerking met VIL, het kenniscentrum voor de logistiek, maak Log!Ville uniek in Europa.

Grootschalige publiek-private samenwerking
Log!Ville is een mix van innovatie bij startups, scale-ups, grote ondernemingen en kennisinstellingen. Gelegen in de provincie Antwerpen beschikt het over twee antennes in de provincies West-Vlaanderen en Limburg.
Het is een open centrum, voor iedereen toegankelijk, dat bovendien beschikt over ultramoderne vergaderfaciliteiten. De perfecte omgeving voor kennisdeling en co-creatie.

“Log!Ville is het logistieke paradepaardje in Europa. Als speerpuntcluster logistiek geeft VIL bedrijven al jaren inzicht in de nieuwste logistieke technologieën en oplossingen. In Log!Ville wordt 2500m² innovatie getoond en kunnen bedrijven er zelf mee aan de slag. Ik ben trots dat VIL dit voor de sector heeft verwezenlijkt en beschouw het als een eer de eerste voorzitter van Log!Ville te mogen zijn”, aldus Kurt Van Donink, voorzitter Log!Ville en Vice President European Logistics bij Nike.

Log!Ville Partners
Meer dan 30 partners uit diverse sectoren en drie provincies zetten hun schouders onder Log!Ville, elk toonaangevend in hun vakgebied.

Over Log!Ville
Log!Ville is het landmark innovatiecentrum voor het logistieke ecosysteem. Log!Ville werd opgericht in juli 2021 door de vzw VIL, met de steun van EFRO en POM Antwerpen. Meer dan 30 partners zetten hun schouders onder Log!Ville, elk toonaangevend in hun vakgebied.
Meer informatie over log!Ville: www.logiville.be

CONTACTINFORMATIE

Patrick Aertsen
Algemeen Directeur
GSM: 0495 10 49 96
patrick.aertsen@logiville.be

Over VIL
VIL is het innovatieplatform voor de logistieke sector en sinds 2017 erkend als Speerpuntcluster Logistiek. VIL helpt Vlaamse bedrijven om innovatieve logistieke projecten te realiseren en zo hun competitiviteit te verhogen en ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid. Als ledenorganisatie brengt VIL bedrijven en organisaties uit diverse sectoren bij elkaar, zowel verladers als logistieke dienstverleners maar ook kennisinstellingen, steden en bedrijven vanuit de IT-, engineering-, interim-, bouw en real estate wereld.
Meer informatie over VIL: www.vil.be

CONTACTINFORMATIE

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur
GSM: 0475 41 57 23
liesbeth.geysels@vil.be

 

 

 


Opening of Europe’s largest innovation and demo center for logistics

Hydrogen trucks, inventory management with drones, autonomous mobile warehouse robots, digital yard solutions, … At Log!Ville, the open demonstration and experience center for logistics, companies can discover and test the latest technologies. Log!Ville, located in the Science Park in Niel, was founded by VIL, with the support of EFRO and POM Antwerp.

Unique combination of digital experience and physical test center
In Log!Ville entrepreneurs experience the logistic challenges of the future through visualization, customization and digital storytelling: autonomous vehicles and vessels, dark warehouses, artificial intelligence, digital product passports, additive manufacturing, smart city logistics, … The impressive demonstration hall shows the latest mature technologies for the supply chain.
Everything under one roof to encourage entrepreneurs to automate, digitize and make their logistics operations more sustainable. The cooperation with VIL, the knowledge center for logistics, makes Log!Ville unique in Europe.

Large-scale public/private partnership
Log!Ville is a mix of innovation by start-ups, scale-ups, large companies and knowledge institutions. Located in the province of Antwerp, it has two satellites in the provinces of West Flanders and Limburg.
It is an open center, accessible for everyone, with state-of-the-art meeting facilities. The perfect environment for knowledge sharing and co-creation.

“Log!Ville is the logistics flagship in Europe. As a logistics spearhead cluster, VIL has been giving companies insights into the latest logistics technologies and solutions for years. In Log!Ville 2,500m² of innovation is showcased and companies can get started with it themselves. I am proud that VIL has accomplished this for the sector and consider it an honour to be the first chairman of Log!Ville”, says Kurt Van Donink, chairman of Log!Ville and Vice President European Logistics at Nike.

Log!Ville Partners
More than 30 partners from various sectors and three provinces are committed to Log!Ville, each leading in their field.

 

About Log!Ville
Log!Ville is the landmark innovation center for the logistics ecosystem. Log!Ville was established in July 2021 by the non-profit association VIL, with the support of EFRO and POM Antwerp. More than 30 partners are committed to Log!Ville, each leading in its field.

More information about log!Ville: www.logiville.be

CONTACT INFORMATION

Patrick Aertsen
General Director
Cellphone: (+32) 0495 10 49 96
patrick.aertsen@logiville.be

About VIL
VIL is the innovation platform for the logistics sector and has been recognized as a Logistics Spearhead Cluster since 2017. VIL helps Flemish companies to realize innovative logistics projects to increase their competitiveness and receives funds from the Flemish government for this purpose. As a member organization, VIL brings together companies and organizations from various sectors: both shippers and logistics service providers, but also knowledge institutions, cities and companies from the IT, engineering, interim, construction and real estate world.

More information about VIL: www.vil.be

CONTACT INFORMATION

Liesbeth Geysels
General Director
Cellphone: 0475 41 57 23
Liesbeth.geysels@vil.be

 

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL