Dal- en nachtdistributie

De bedoeling van dit project is om door middel van toegepast onderzoek en concrete pilootprojecten praktisch na te gaan of dal- en nachtdistributie een duurzame oplossing (in termen van kost en service) kan zijn voor het realiseren van een vlottere goederendoorstroming.

status: Afgerond | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

Het vervoer over de weg wordt vandaag geconfronteerd met heel wat uitdagingen, waaronder de congestie op de wegen. De ontvangers van goederen vragen flexibiliteit, een hoge servicegraad en zo laag mogelijke kosten. De vervoerder of logistieke dienstverlener kan hier niet altijd aan tegemoet komen, of moet vaak aan logistieke efficiëntie en/of effectiviteit inboeten om toch aan de eisen van de klant te kunnen voldoen. De idee achter dal- en nachtdistributie is om goederenvervoer uit de spits te halen en te verschuiven naar dalperiodes om zo bij te dragen tot een vlottere en meer betrouwbare doorstroming in de logistieke keten en dus ook tot een positieve invloed op de kostenstructuur en de service niveaus.

Doelstellingen

De bedoeling van dit project is om door middel van toegepast onderzoek en concrete pilootprojecten praktisch na te gaan of dal- en nachtdistributie een duurzame oplossing (in termen van kost en service) kan zijn voor het realiseren van een vlottere goederendoorstroming. De daarbij gehanteerde aanpak focust op de volgende aspecten :

  1. Huidige praktijken ND in kaart brengen
  2. Identificeren van nieuwe opportuniteiten – pilots
  3. Bepalen bedrijfseconomische en maatschappelijke effecten 4. Maximale complementariteit met andere initiatieven

 

Doelgroep en aanpak

Logistieke dienstverleners zijn veelal vragende partij voor distributie tijdens de dal- en nachturen. Toch wordt het in de praktijk te weinig toegepast omdat veel verladers georganiseerd zijn in dagverband, met bv. leveringstijden vanaf acht uur ’s morgens tot soms maar in de vroege namiddag. De doelgroep van het project bestaat bijgevolg niet alleen uit de logistieke dienstverleners maar ook uit de verladers die nachtdistributie zien als een mogelijke oplossing voor een aantal van hun logistieke knelpunten. Het is de bedoeling te focussen op sectoren/ketens/stromen waar men vandaag de dag niet of weinig actief is in de daluren en de nacht. Dit houdt evenwel geen beperking in naar type goederen. Er is eveneens geen beperking naar type plaats van aflevering, met uitzondering van stedelijke distributie, aangezien op dat vlak reeds initiatieven lopen.

Voordelen

  1. Positieve mileu-effecten: minder uitstoot CO2, fijnstof, NOX
  2. Minder verkeerscongestie
  3. Lager brandstofverbruik en efficiëntere logistieke operaties
  4. Betere benutting van het rollend materieel
  5. Verhogen van de betrouwbaarheid van leveringen
  6. Verbetering van interne processen langs verladerszijde

Gebruikerscommissie & Begeleidingscommissie

 

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL