Logigrid brochure: duurzame stroom in uw onderneming

0.00

2022, 20 p.
Uitgave: PDF

Categorie:

Beschrijving

Kansen dankzij een energiesector in beweging

In tegenstelling tot fossiele brandstoffen worden duurzame energiebronnen steeds goedkoper. Hun aandeel in ons energiesysteem neemt gestaag toe. Ook innovatieve opslagtechnologieën zoals batterijen en waterstof worden in snel tempo ontwikkeld.
Terwijl de technologische mogelijkheden toenemen, dalen de kosten. Dit gaat gepaard met een groeiend maatschappelijk streven naar verduurzaming en energieonafhankelijkheid.

Dit resulteert in een snelle opschaling van productie en gebruik van hernieuwbare energie, ook op industrieterreinen. Een verhoogde interesse voor warmtepompen, elektrische auto’s, batterij-elektrische vrachtwagens en groene waterstofproductie zijn het gevolg van het groeiende rendement van hernieuwbare energiesystemen, gekoppeld aan stimulansen enerzijds, en dwingend beleid anderzijds.

Dit alles heeft als gevolg dat het gebruik van ons elektriciteitssysteem in de toekomst zal veranderen. De productie en opslag van groene stroom zal gespreid over het net verlopen, de productie van zon en wind is weinig constant en moeilijk stuurbaar. Het wordt daardoor uitdagender om vraag en aanbod op het elektriciteitsnet in evenwicht te houden. Technologie helpt ons om dit toch mogelijk te maken, en ook de regelgeving is in volle evolutie.

Daardoor ontstaan er voor bedrijven, en zeker voor logistieke bedrijven, kansen om bij te dragen aan het nieuwe energiesysteem, mogelijkheden om er financieel van te profiteren en zo succesvol te zijn in de duurzame maatschappij van morgen.

Belang van energiesamenwerkingen

De kost van fossiele energie zal naar verwachting in de komende jaren verder stijgen. De tarieven voor distributienetkosten worden voor kleinverbruikers (aangesloten op het laagspanningsnet) in 2022 omgevormd naar een tarief op basis van capaciteit (capaciteitstarief). Grootverbruikers met een digitale meter (AMR) hebben nu al een vorm van capaciteitstarief, dat evenwel nog gevoelig aan belang zal winnen.

Nieuwe vormen van samenwerking op het bedrijventerrein dienen zich aan. Deze samenwerkingen kunnen rendabel zijn. Ze maken potentieel ook deel uit van een groter geheel waarbij ook samengewerkt kan worden rond elektrisch laden, fibernet, beveiliging, afvalophaling, enz. Op die manier kan de bredere samenwerking tussen bedrijven en de samenhang op het bedrijventerrein toenemen.

In de nabije toekomst ontstaan bijkomende opportuniteiten. Het loont dus de moeite om te bekijken wat voor elk bedrijf nu en in de toekomst een meerwaarde kan bieden, alleen of in samenwerking met anderen.

In deze brochure wordt aan de hand van 14 tips een overzicht van de mogelijkheden en de stand van zaken geschetst. Het wordt voor bedrijven duidelijk welke keuzes er nu en in de toekomst interessant kunnen zijn en waarom. In de verklarende woordenlijst wordt extra achtergrondinformatie gegeven bij verschillende termen.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL