en
        |  en
polluted-packaging-logistics-65083972-omgezet-srgb-web-met-nieuwe-symbolen-01

Polluted Packaging Logistics

De logistiek en verwerking van verontreinigde verpakkingen, zoals vaten waar chemicaliën, verven, lijmen, detergenten en oliën in bewaard zijn, vormen een probleem waar tal van bedrijven mee kampen. Met het project Polluted Packaging Logistics zoekt het VIL uit of deze verpakkingen op een efficiëntere manier ingezameld, verwerkt en eventueel zelfs gerecycleerd of herbruikt kunnen worden.

Vervuilde vaten en Intermediate Bulk Containers (IBC’s) kunnen afkomstig zijn uit eigen productie of aangeleverd door een leverancier. De stroom van vervuilde verpakkingen is redelijk continu en voorspelbaar, maar er bestaat een enorme versnippering, zowel qua locaties, type verpakkingen, als materialen. Die versnippering leidt in veel gevallen tot hoge logistieke kosten en verbranding. Het VIL gaat op zoek naar mogelijke concrete oplossingen.

OPPORTUNITEITEN

  • Mogelijke oplossingen liggen in het gebruik van gestandaardiseerde verpakkingen, horizontale samenwerking tussen bedrijven binnen een sector of bedrijvencluster of een gezamenlijk pooling systeem zoals dat nu al gebeurt in de palletsector.
  • De valorisatie van synergievoordelen tussen bedrijven (bedrijfsoverschrijdende samenwerking), kan versterkend werken voor bestaande bedrijvenclusters (bv. chemiecluster in de Antwerpse haven).
  • Voor een leverancier is het een commercieel voordeel wanneer deze op een rendabele manier aan zijn klanten een oplossing kan aanbieden voor de vervuilde verpakkingen.
  • De geboden inzichten moeten logistieke dienstverleners in staat stellen om de productiebedrijven een oplossing aan te reiken voor dit probleem.

CONCRETE ACTIVITEITEN

  • Analyseren van de huidige manier van werken, het daarbij gehanteerde logistieke concept (zowel inzameling op de eigen site als bij externe klanten) en de verwerkingsmethode.
  • In kaart brengen van type verpakkingen, volumes, (inzamel)locaties en eventuele beperkende factoren.
  • Bestuderen van logistieke oplossingen voor gelijkaardige problemen in andere sectoren en voor andere types van verpakkingen.
  • Uitwerken en documenteren van oplossingsrichtingen en bijhorende business modellen (bv. bedrijfsoverschrijdend samenwerkingsmodel of dienstverleningsmodel).
  • Berekening van de economische en maatschappelijke kosten/baten van de voorgestelde oplossingsrichtingen.
  • Het concept (of delen ervan) uittesten in de praktijk.

Doelgroep

Het project richt zich tot logistieke dienstverleners, afvalbedrijven en –verwerkers en producenten en afnemers uit diverse sectoren die te maken hebben met de problematiek van verontreinigde verpakkingen (bv. de chemie-, verf- en wasserijsector).

 

Praktisch

Geplande opstart: juni 2017

Doorlooptijd: 20 maanden

Graag meer weten?

Contacteer Steve Sel (steve.sel@vil.be)